හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ආලෝකෝ උදපාදි චිත්‍රපට‍යේ උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්

Former President Mahinda Rajapaksa sharing his views, during the 50th day celebration of the movie

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්.

Former President Mahinda Rajapaksa sharing his views, during the 50th day celebration of the movie.