ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා වංශ කථාවේ නැවුම් පෙරලියක ආරම්භය “ආලෝකෝ උදපාදි“ 2017 මාර්තු 18 වන දින සිට ඕස්ට්‍රලියාවේ සිනමා ශාලාවල තිරගතවේ

Melbourne 19 March Reading Cinema Dandenong 3.15pm & 6.15 pm 25 March Village Cinema Sunshine 6.00 pm and more to be announced. Sydney 18 March Reading Cinema, Rouse Hill Brisbane 02 April For tickets,visit: www.lankaevents.com

We’re excited that ‘Aloko Udapadi’ has been selected to compete in the 9th Bengaluru International Film Festival in India under ’Asian Cinema Competition’ category

‘ආලෝකෝ උදපාදී’ සිනමා සිත්තම ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන 09 වෙනි බෙංගලූරු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ, ‘ආසියානු සිනමා’ තරඟකාරී අංශය යටතේ තරඟ වැදීමට සුදුසුකම් ලැබ ඇති වගයි.

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ආලෝකෝ උදපාදි චිත්‍රපට‍යේ උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්

Former President Mahinda Rajapaksa sharing his views, during the 50th day celebration of the movie

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්.

Former President Mahinda Rajapaksa sharing his views, during the 50th day celebration of the movie.