හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ආලෝකෝ උදපාදි චිත්‍රපට‍යේ උත්කර්ෂවත් 50ස් වන දින සැමරුම් විගේෂ දර්ශනය නැරඹිමෙන් පසු, චිත්‍රපටය පිළිබද අදහස් දක්වමින්