ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා වංශ කථාවේ නැවුම් පෙරලියක ආරම්භය “ආලෝකෝ උදපාදි“ 2017 මාර්තු 18 වන දින සිට ඕස්ට්‍රලියාවේ සිනමා ශාලාවල තිරගතවේ

Melbourne 19 March Reading Cinema Dandenong 3.15pm & 6.15 pm 25 March Village Cinema Sunshine 6.00 pm and more to be announced. Sydney 18 March Reading Cinema, Rouse Hill Brisbane 02 April For tickets,visit: www.lankaevents.com