ආලෝකෝ උදපාදී සමගින් ලාංකේය කලා කෙතට පෑයූ නවක තරුව – ශම්මු කසුන්