අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ අනෙකුත් ප්‍රභූවරුන් ජනවාරි 20දා පැවති ආලෝක උදපාදී මංගල දර්ශනය නැරඹීම සදහා කොළඹ චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවට පැමිණීම සහ ඔවුන්ගේ අදහස් දෙරණ නාලිකාවේ සටහන් වූ අයුරු